« Tourbillon Classic »

"Tourbillon" wheel-work moving 
Genuine carbon dial